افزايش دامنه تخصصی ترجمه

لطفا به منظور ثبت دامنه های جدید مراحل زیر را انجام دهید :

1- سریال نرم افزار و شناسه سیستم را در جعبه های زیر وارد نمایید.

سریال نرم افزار :
شناسه سیستم :

2- متن موجود در عكس زیر را در جعبه معادل آن وارد نمایید. (در صورتی كه متن داخل عكس خوانا نیست ، صفحه را ریفرش نمایید تا عكس جدیدی برای شما نمایش داده شود)

متن داخل عكس :

3- دكمه پردازش را كلیك نمایید تا شناسه سرور برای شما تولید گردد.

4- شناسه سرور زیر را به پنجره ثبت دامنه های جدید انتقال دهید.

شناسه سرور :