:: به روز رسانی ::
مترجم متن واژه پرداز

آپديت شماره 316

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR


آپديت شماره 295

[ كاربرد : رفع مشكل توقف نرم افزار در هنگام ترجمه (برای جهت های ترجمه غير از انگليسی به فارسی) ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت انگلیسی واژه پرداز

آپديت شماره 261

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت فرانسوی واژه پرداز

آپديت شماره 253

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت آلمانی واژه پرداز

آپديت شماره 257

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت ایتالیایی واژه پرداز

آپديت شماره 236

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت اسپانیولی واژه پرداز

آپديت شماره 221

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR
فرهنگ لغت عربی واژه پرداز

آپديت شماره 241

[ كاربرد : افزايش تعداد لغات موجود در دايره لغات نرم افزار ]

دانلود فايل آپديت با فرمت ZIP
دانلود فايل آپديت با فرمت RAR