:: محصولات :: 0
محصولات
تایپ گفتاری
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه کاربردی
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 30/000 لغت پرکاربرد فارسی
شماره ثبت : 205440
قیمت :440/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه ممتاز
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 45/000 لغت پرکاربرد فارسی
شماره ثبت : 205440
قیمت :590/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه حرفه ای
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 60/000 لغت پرکاربرد فارسی
عدم محدودیت در افزایش لغات
شماره ثبت : 205440
قیمت : 740/000 تومان
مترجم متن
نرم افزار مترجم متن
واژه پرداز
ترجمه انگلیسی به فارسی در 46 دامنه
ترجمه انواع فایل های متنی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204288
قیمت :420/000 تومان
فرهنگ لغت
نرم افزار فرهنگ لغت انگلیسی
واژه پرداز
26 دامنه تخصصی ترجمه
امکان تلفظ لغات
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204303
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت فرانسوی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
نمایش جدول صرف فعل
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204287
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت آلمانی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صرف افعال
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204286
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت ایتالیایی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204383
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت اسپانیولی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204382
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت عربی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204457
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت ترکی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 205655
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت چینی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
نمایش فونتیک Pinyin
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 205654
قیمت :145/000 تومان